Regulamentul Concursului  ”Cumpără Honda și Câștigă Honda”

1. Organizatorul

Organizatorul concursului  ”Cumpără Honda și Câștigă Honda” este SC AGRISORG SRL, cu sediul în Sacadat, str. Principală nr. 444/A, jud.Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr.J05/956/2001, CUI RO14349460, COD IBAN: RO72 BTRL 0050 1202 6429 26XX, deschis la Banca Transilvania Oradea, (denumită în continuare „Agrisorg” şi/sau “Organizator”).

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului (https://www.facebook.com/Agrisorg) și pe site-ul Organizatorului (www.agrisorg.com) unde participanţii vor putea regăsi un link care îi va redirecţiona către Regulamentul de concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea concursului, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului (https://www.facebook.com/Agrisorg) și pe site-ul Organizatorului (www.agrisorg.com). Modificările produc efecte de la data publicării lor pe site-ul Organizatorului.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe website-ul mai sus amintit.

 1. Temeiul legal

Prezentul concurs este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Locul de desfăşurare şi durata concursului

Concursul se desfăşoară în intervalul 15 aprilie 2023, ora 09:00:00 – 16 iunie 2023, ora 23:59:59, pe site-ul Organizatorului (www.agrisorg.com).

Înscrierile și informațiile înregistrate după ora de încheiere a concursului nu se vor lua în considerare pentru tragerea la sorți.

 1. Dreptul de participare

La aceast  concurs pot participa atat persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii concursului, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România, cat si  persoane juridice romane , cu date reale privind identitatea și posibilitatea de contactare (nume, prenume /  denumirea societatii , număr de telefon,).

Nu pot participa la aceast concurs angajații Agrisorg SRL, angajații dealerilor autorizați, angajații societăților implicate în organizarea și în derularea campaniei precum și rudele de gradul I și II ai acestora, respectiv soțul/soția celor menționați anterior.

Participarea la aceast concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament și reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, de intrare a acestora în baza de date a Organizatorului și a societăților ce participă sau sunt implicate în organizarea prezentului Concurs, în vederea validării, atribuirii, livrării premiilor, îndeplinirii obligațiilor fiscale, respectiv acordul de publicare a datelor cu caracter personal în cazul persoanelor desemnate câștigătoare, precum și de transmitere a datelor către partenerii Organizatorului în vederea acordării premiilor, detaliate în Articolul 9 din acest Regulament.

 1. Mecanismul concursului și extragerea

5.1 Înscrierea la concurs

Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

 1. Să achiziționeze de la un magazin partener Honda din România (lista partenerilor Honda se regăsește la adresa https://agrisorg.com/dealeri/) un utilaj original marca Honda din gama utilajelor:

            -agricole și de grădinărit (ex. motopompe/motosape);

            -întreținere spații verzi (ex. roboți de tuns gazon/motocoase de umăr/mașini de tuns gazon/tractorașe de tuns gazon/motofoarfeci de gard viu/motosuflante)

            -industriale (ex. generatoare de curent/turbine de zăpadă)

            -pe baterie Li-Ion (ex. mașini de tuns gazon/cositori/suflante/foarfeci de gard viu)

 1. Valoarea achiziției trebuie să fie de minim 500 lei (cincisutelei), TVA inclus.
 2. Produsele participante trebuie sa fie utilaje, nu accesorii sau consumabile – nu sunt eligibile pentru participarea la concurs achizițiile de piese de schimb, consumabile sau motoare Honda, chiar dacă suma achiziției acestora depășește 500 lei.

5.2. Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește concomitent următoarele condiții:

 1. A achiziționat un produs marca Honda în acord cu cele menționate la punctul 5.1 din Regulament
 2. A accesat site-ul www.agrisorg.com, secțiunea „Competiția Honda – Cumpără Honda și Câștigă Honda” și a înregistrat următoarele informații:

-numele și prenumele participantului / denumirea societatii participante;

– numărul de telefon și adresa de email

-denumirea magazinului partener în care a fost efectuată achiziția produsului Honda eligibil;

-modelul utilajului achiziționat și seria acestuia (regăsite în cuprinsul certificatului de garanție emis la fiecare achiziție);

Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorilor doar înscrierile înregistrate în perioada specificată  în art. 3.

Toate e-mailurile de înscriere, recepționate în perioada 15 aprilie 2023-16 iunie 2023, vor fi centralizate în cadrul unui program special.

Participanţii pot înscrie mai multe produse marca Honda achiziționate, ce sunt eligibile potrivit art.5.1 din Regulament.

Odată înscris în campanie un produs eligibil acesta nu va putea fi reînscris ulterior prin completarea unui nou formular.

Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru conţinutul, acuratețea și veridicitatea datelor furnizate cu ocazia înscrierii în cadrul concursului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în  cadrul concursului. În cazul în care se observă tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

Confirmarea înscrierii în cadrul concursului  va fi făcută de către Organizator prin expedierea unui e-mail la adresa indicată de către participant în cadrul formularului de înscriere. În aceeași modalitate va fi informat participantul că înscrierea nu este validă sau nu întrunește condițiile de eligibilitate cuprinse în prezentul regulament.

 

5.3. Extragerea câștigătorilor

În cadrul acestui  concurs va exista o singură extragere; extragerea va avea loc în data de 19 iunie 2023 la sediul Organizatorului din Săcădat, str. Principală nr. 444/A, jud.Bihor; extragerea va fi efectuată în mod aleatoriu de către un reprezentant al Organizatorului, în prezența unui notar public. Fotografii cu extragerea vor fi postate pe pagina de internet www.agrisorg.com, precum și pe canalele de social media.

 1. Premiile concursului

Nr.

Premiul acordat

Denumirea si descrierea premiului

Numar premii

bucati

Valoarea premiului 

Ron/ bucata

1

Premiul 1

Robot  de tuns gazon

Honda Miimo

Model : HRM310K1  Tip: EAE

1

7863

 

2

Premiul 2

Robot de tuns gazon

Honda Miimo

Model HRM 70E Tip. EC Live

1

5802

 

3

Premiul 3

Robot de tuns gazon

Honda Miimo

Model HRM 40E Tip.E

1

4892

 

4

Premiul 4-10

Turbosuflanta de aer Honda

Model HHB36AXB, Tip.EWT1

7

3265

 

 

 

 

 1. Publicarea, anunţarea și validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor

7.1. Publicarea, anunţarea și validarea câştigătorilor

După extragerea câştigătorilor conform prezentului regulament, Organizatorul va face publică lista câștigătorilor pe data de 20 iunie 2023.  Publicarea câștigătorilor va avea loc pe site-ul Organizatorului (www.agrisorg.com).

După publicarea listei câştigătorilor, aceștia au obligația de a revendica premiile într-un termen de maxim 10 (zece) zile. Revendicarea va fi efectuată prin utilizarea formularului de contact aflat pe prima pagină a domeniului www.agrisorg.com.

Cu ocazia revendicării premiilor câștigătorii vor prezenta un act de identitate valabil/CUI-ul societatii  și vor face dovada achiziției produsului eligibil prin:

-bon fiscal sau factură emisă de magazinul partener;

-certificatul de garanție emis de magazinul partener;

Documentele ce atestă dovada achiziției trebuie să fie lizibile integral, fără ștersături, adăugiri sau note, pentru a putea fi citite și verificate; acestea trebuie să conțină date care să permită identificarea cu precizie a produsului achiziționat, data și ora achiziției, precum și CUI-ul magazinului partener de la care s-a făcut achiziția.

În cazul în care participantul câștigător nu revendică premiul în termenul precizat la art.7.1 din Regulament sau refuză din motive personale premiul, se consideră că nu este interesat de validarea sa drept câștigător și, ca atare, nu i se va mai acorda premiul.

Premiile nerevendicate sau premiile aferente unor înregistrări neconforme nu se vor redistribui și vor fi raportate pentru un următor concurs.

7.2. Acordarea premiilor

Câştigătorii vor intra în posesia premiilor câștigate nu mai târziu de data de 29.06.2023

Premiile vor fi predate câștigătorilor prin intermediul magazinului partener care a efectuat vânzarea, în prezența oficială a unuia dintre agenții de vânzări ai Agrisorg. Fotografii cu predarea premiilor vor fi postate pe pagina de internet www.agrisorg.com, precum și pe canalele de social media.

Fiecare premiu va fi predat câștigătorului însoțit de certificatul de garanție emis de producător. Răspunderea Organizatorului pentru calitatea sau viciile premiilor acordate în cadrul acestui concurs este descrisă în certificatul standard de garanție al fiecărui produs oferit drept premiu.

Dovada înmânării premiilor se face prin semnarea de către câștigător, personal, a unui Proces-verbal de predare primire ce atestă predarea, respectiv preluarea premiului.

Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani, în bunuri și nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a Concursului sunt doar cu titlu de prezentare.

Premiile nu sunt transmisibile. 

Câștigătorii premiilor vor fi rugați să completeze o declarație privind cesiunea dreptului la imagine în vederea transmiterii unui testimonial care să ateste intrarea în posesia premiului.

Respectivul testimonial poate fi utilizat în mod liber de către Organizator pe site-ul său sau pe canalele sale de social media.

În cazul în care câștigătorul refuză semnarea acordului pentru cesiunea dreptului la imagine pentru înregistrarea testimonialului, acesta va fi invalidat și premiul nu va fi acordat.

 1. Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigătorii persoane fizice în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuieli efectuate de către Câștigători după intrarea în posesie a premiilor, în legătură cu acestea.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate şi nu va dezvălui aceste date altor operatori sau împuterniciți.

Procesăm datele dumneavoastra cu caracter personal în urmatoarele situații și pentru următoarele scopuri:

a).Participarea la concursul ”Cumpără Honda și Câștigă Honda”

Datele colectate: nume, prenume/ denumirea societatii, numărul de telefon, e-mail.

Scopurile procesării: participarea la concursul ”Cumpără Honda și Câștigă Honda” și afișarea câștigătorilor.

Prin înscrierea la aceast concurs vă dați acordul expres de colectare a acestor date, în conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR), art 6, alin 1 lit. a).

b). Intrarea în posesie a premiilor Concursului ”Cumpără Honda și Câștigă Honda”

Datele Colectate:  nume, prenume/ denumirea societatii, numărul de telefon, e-mail.

Scopurile colectării: înmânarea premiilor

Pentru a putea intra în posesia premiilor acestui Concurs, Organizatorul procesează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu art.6, alin 1 lit.b) GDPR pentru a vă putea transmite premiile câștigate.

c). Contestații și Reclamații

Datele Colectate: nume, prenume,/ denumirea societatii , numărul de telefon, e-mail și alte date ce pot apărea în e-mailul transmis către adresa indicată la punctul 10, pe care Organizatorul nu le cere în mod expres.

Pentru a putea soluționa contestațiile și reclamațiile, Organizatorul procesează datele dumneavoastră cu caracter personal  în interesul său legitim, în conformitate cu art.6, alin 1 lit. f) GDPR.

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul să solicitați și să primiți o confirmare a faptului că societatea Agrisorg SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării, caz în care vă aducem la cunoștință că ne puneți în imposibilitatea de a vă declara câștigător, de a vă înmâna premiile în cazul unui câștig sau de a vă rezolva contestația sau reclamația făcută.

De asemenea aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, caz în care nu mai puteți participa la aceast Concurs.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți sa trimiteți un email prin utilizarea formularului de contact aflat pe prima pagină a domeniului www.agrisorg.com sau o cerere scrisa la adresa sediului social din Săcădat, str. Principală nr.444/A, jud. Bihor.

De asemenea aveți dreptul să depuneți o plângere la ANSPDCP accesând site-ul: http://www.dataprotection.ro.

În plus, pentru mai multe detalii puteți să consultați Politica de Confidentialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a societății Agrisorg SRL, accesând linkul: https://agrisorg.com/politica-de-confidentialitate/.

10. Contestaţii

Participanţii concursului pot formula o contestaţie pentru orice nemulțumire cu privire la desfășurarea concursului  în termen de 5 zile de la data publicării  câștigătorilor, prin trimiterea unui mesaj pe e-mail la adresa: concurs@agrisorg.com . Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv într-un termen de 96 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Răspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.

11. Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participării persoanelor interesate la concurs sau care afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restricții sau a altor limitări specifice serviciilor oferite.

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea premiilor stabilite.                        

Organizatorul nu-si asumă răspunderea pentru niciun accident suferit de către câștigător sau pentru orice alte daune intervenite în legătură cu premiul oferit. 

Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului, care îndeplineste condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

Răspunderea Organizatorului este de asemenea limitată și de cazurile menționate în Art. 5 al prezentului Regulament.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

 

12. Întreruperea sau Încetarea Concursului

Organizatorul poate întrerupe desfășurarea Concursului, înaintea expirarii termenului prevazut pentru desfășurarea acesteia, în urmatoarele situatii:

– au apărut  probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva în timp util astfel încât să nu se pericliteze desfășurarea  Concursului.

– intrarea în vigoare, în interiorul perioadei de derulare a Concursului, a unei legi care interzice desfăşurarea Concursurilor  de genul celei desfășurate de către Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului.

Întreruperea derulării Concursului poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele menționate mai sus. Orice întrerupere a Concursului  va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru Concurs.

Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea Concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră și următoarele evenimente:

 1. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la Concurs, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare;
 2. tentative de fraudă ale mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor Concursului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 1. Regulamentul Concursului

Prin participarea la aceast Concurs , participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al Concursului  Agrisorg SRL, „Cumpără Honda și Câștigă Honda” este disponibil în mod gratuit pe site-ul oficial al Agrisorg SRL – www.agrisorg.com. Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a modului de desfăşurare al acestuia, a perioadei valabilităţii acestuia, va fi anunţată public de Organizator pe site-ul oficial www.agrisorg.com.

Prezentul Concurs nu este organizat, sponsorizat, inițiat sau administrat de o altă entitate, alta decât de către Organizator.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi două exemplare au fost eliberate părţii.

S.C. AGRISORG S.R.L.